Dưới đây là một số naming conventions (quy cách đặt tên) của ngôn ngữ Java.

Nếu các bạn là người mới bắt đầu tìm hiểu về Java hoặc đã biết về Java nhưng chưa biết coding standard là gì thì hãy dành ít thời gian đọc qua và áp dụng.

Tại sao phải sử dụng Naming Conventions?

 • Dễ bảo trì, sửa lỗi
 • Để người khác hiểu được mã nguồn của mình
 • Thống nhất được code các thành viên trong team

Classes và Interfaces 

 • Tên Class nên là danh từ,  sử dụng Pascal case viết HOA chữ cái đầu tiên của mỗi từ.
 • Tên Interfaces cũng giống trường hợp tên class
 • Viết đầy đủ từ ngữ, tránh các trường hợp viết tắt.
interface Bicycle
class MountainBike implements Bicyle

interface Sport
class Football implements Sport

Phương thức (Methods)

Method nên là động từ,  sử dụng camelCase chữ đầu của từ đầu tiên viết thường và chữ cái đầu từ tiên các từ còn lại viết hoa.

void changeGear(int newValue);
void speedUp(int increment);
void applyBrakes(int decrement);

Biến

 • Tên biến nên ngắn gọn nhưng đầy đủ nghĩa.
 • Không nên bắt đầu bằng dấu underscore(‘_’) hoắc kí hiệu dollar ‘$’.
 • Nên tránh đặt tên biến 1 ký tự ngoại trừ các biến tạm thời.
 • Tên thường gọi cho các biến tạm thời: i,j,k,m và n dành cho kiểu integers; c,d và e dành cho characters.
// variables for MountainBike class
  int speed = 0;
  int gear = 1;

Biến hằng số (constant)

 • Nên viết hoa toàn bộ từ và cách nhau bởi dấu underscores (“_”).
 • Có nhiều hằng số đực sử dụng trong các lớp được xác định trướcFloat, Long, String.
static final int MIN_WIDTH = 4;
// Some Constant variables used in predefined Float class
public static final float POSITIVE_INFINITY = 1.0f / 0.0f;
public static final float NEGATIVE_INFINITY = -1.0f / 0.0f;
public static final float NaN = 0.0f / 0.0f;

Packages

 • Tiền tố của tên pakace luôn viết thường sử dụng bảng mã ASCII và phải là một trong những tên miền cấp 1, ví dụ như com, edu, gov, mil, net, org.
 • Các thành phần tiếp theo của tên gói thay đổi theo quy ước đặt tên nội bộ của tổ chức.
com.sun.eng
com.apple.quicktime.v2

// java.lang packet in JDK
java.lang

Trên đây là một số Naming Conventions hết sức cơ bạn cho các bạn đang muốn tìm hiểu về Java, bạn nào có góp ý thêm hoặc thắc mắc gì thì comment bên dưới giúp mình nhé.